Önkormányzati cég nem tartotta be a kormányrendeletet.

A Szegedi Törvényszék jogerős ítélete szerint visszajár ügyfelünknek több mint 2.600.000,-Ft összegben a 2021. március és április havi bérleti díj, amit a helyi önkormányzatnak mint bérbeadónak fizetett meg. A helyi önkormányzat, mint bérbeadó 2021. márciusában, a bérletidíj-fizetési határidőt követően arról tájékoztatta a bérlőt, hogy jár neki a bérletidíj-fizetési mentesség arra a hónapra. Elektronikus levélben megadta

Semmis „devizás szerződés”

A Szegedi Törvényszék jogerős ítéletével megállapította a K&H Pannonlízing Pénzügyi Szolgáltató Holding Zrt. svájci frank elszámolású kölcsönszerződésének érvénytelenségét. Az ítélet jogi indokolása szerint az irodánk által képviselt adósnak valóban számításba kellett vennie, hogy a perbeli kölcsönszerződéshez árfolyamkockázat kapcsolódik, azonban a rHpt. 203.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti kockázatfeltáró nyilatkozatot nem írt alá, továbbá a hitelező

Lehet-e a telekadó mértéke az ingatlan értékének 60-70%-a? – Irodánk közreműködése eredményeképpen súlyosan aránytalan jogszabályi rendelkezést semmisített meg az Alkotmánybíróság

Egy adó mértéke nem csökkentheti az adó tárgyaként szolgáló vagyont oly mértékeben, hogy az már ne tudjon megfelelni eredeti rendeltetésének, ami a cselekvési autonómia hagyományosan anyagi alapjának a megteremtése – szögezi le az Alkotmánybíróság III/319/2021. számú, jogszabályi rendelkezést megsemmisítő határozatában. Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította, megsemmisítette és elrendelte az alkalmazási tilalmát az Újszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Termőföld – elővásárlási jog gyakorlása – hatálytalanság vagy alanyváltozás

Avagy mit jelent a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 22.§ (2) bekezdése szerinti „szerződésbe való belépés”. A Ptk. 6:223.§ (1) bekezdése egyértelműen rögzíti az elővásárlási jog megsértésével való szerződéskötés következményét. Az így megkötött szerződés az elővásárlási jog jogosultjával szemben hatálytalan. Ez meghatározza egyúttal a jogosult igényérvényesítésének a jogi kereteit is.

Perelhető-e Magyarországon a Booking, Amazon, Facebook, Google, Apple iOs?

Az Európai Unió Bírósága a hazai vállalkozások számára is jelentőséggel bíró, kedvező döntést hozott: a versenysértésből fakadó károk megtérítése érdekében a legnagyobb külföldi platformok (például Amazon, Facebook, Google, Apple iOs) is perelhetőek a hazai bíróság előtt Az ítélet minden olyan esetben irányadó lehet, amelyben egy üzleti felhasználó kára a platform és az üzletfél közti szerződésen

Kölcsönzött munkavállaló kit pereljen, ha nem ért egyet a felmondás alapjául szolgáló, kölcsönvevő által adott értékeléssel indokolt felmondással

A Kölcsönző cég felé jelezte a kölcsönvevő cég, hogy a kölcsönzött munkavállaló többször ütközött a targoncával  és nem megfelelő a munkához való hozzáállása, ezért őt lemondta, ami miatt a Kölcsönző cég a munkavállaló munkaviszonyát az Mt. 64. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá 220. § (1) és (2) bekezdése alapján 15 nap felmondási idővel megszüntette.

Mentesülhet-e a gyermektartásdíj fizetésének kötelezettsége alól a kötelezett a gyermek érdemtelenségére, illetve saját teljesítőképességének hiányára hivatkozással, ha a gyermek kiskorúsága alatt megkezdett középiskolai tanulmányait a nagykorúságának elérése, de a 20. életévének betöltése előtt tovább folytatja? [Ptk. 4:214. §, 4:220.§]

A korábbi bírói gyakorlat azt a nagykorú gyermeket, aki tovább folytatta a középfokú tanulmányait, ugyanúgy kezelte, mint a kiskorút, amennyiben vélelmezni kellett a rászorultságát. Ez helyes, de lényegében contra legem joggyakorlat volt. Ezen az új Ptk. úgy változtatott, hogy a 18-20. életév között középfokú tanulmányokat folytató gyermekek esetében kettébontja az eseteket: vélelmezni kell a rászorultságot,

Ha a bíróság a közös tulajdont úgy szünteti meg, hogy a volt tulajdonostárs javára használati jogot alapít, keletkezik-e használati díj fizetési kötelezettsége a használat jogára feljogosított volt tulajdonostársnak a tulajdonossal szemben? [Ptk. 5:84.§ (4)]

A Ptk. 5:84. §-ának (4) bekezdése a bíróság számára a bennlakónak a tulajdoni hányadával arányos használati jog biztosítását teszi lehetővé, amelynek értékcsökkentő hatását a megváltás folytán fizetendő ellenérték, illetve az árverési vételár felosztási arányának meghatározásánál neki kell viselnie. A használat joga dologi jogosultság, e jogánál fogva a jogosult a dolgot a saját, valamint vele együtt

Aláírás beszúrt aláírásképpel – Írásbeliség

A Ptk. 6:7. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint, amennyiben a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a jognyilatkozat akkor minősül írásba foglaltnak, ha jognyilatkozatát a nyilatkozó fél aláírta. A 6:7. § (3) bekezdése technológia semleges feltételeket szab a hagyományos írásba foglalástól különböző módon megtett jognyilatkozatok írásbeli minőségének megállapításához, amikor úgy rendelkezik, hogy írásba foglaltnak kell tekinteni

Munkaidőkeret – általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap – távolléti díj

A felperesi munkáltató gyógyfürdőt üzemeltetett. A hatályos kollektív szerződés alapján a munkavállalók éves munkaidőkeretben kerülnek foglalkoztatásra. A 2018. október és 2019. március közötti időszakban a munkáltató nem fizetett távolléti díjat a napi munkaidőre azon órabéres munkavállalók esetében, akik a hétköznapi munkaszüneti napon munkát végeztek, ha az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökkent